Kepentingan Dokumen Wasiat Komprehensif

DOKUMEN WASIAT KOMPREHENSIF
('Wasi', 'Wisoyah' & 'Wasiyyah')
Solusi Pentadbiran Harta Pusaka Anda

KHIDMAT PENYEDIAAN DOKUMEN WASIAT MyANGKASA AMANAH

Dokumen Wasiat yang disediakan oleh WarisanMUKMIN adalah Dokumen Wasiat MyANGKASA AMANAH iaitu dokumen yang ditulis oleh pihak MyAngkasa Amanah sendiri. Terdapat dua jenis atau kategori penyediaan Dokumen Wasiat MyAngkasa Amanah iaitu Dokumen Wasiat untuk orang Islam dan Dokumen Wasiat untuk orang Bukan Islam.

Pada dasarnya, Dokumen Wasiat MyAngkasa Amanah yang disediakan bagi kedua-dua kategori tersebut samada Dokumen Wasiat Islam atau Dokumen Wasiat Bukan Islam ialah DOKUMEN WASIAT KOMPREHENSIF @ DOKUMEN WASIAT LENGKAP sahaja, yang merangkumi ketiga-tiga komponen penting dalam urusan pentadbiran harta pusaka selepas kematian, iaitu:

BAGI ORANG ISLAM:

 • Wasi – Perlantikan Pemegang Amanah (yang akan bertindak sebagai Pentadbir apabila berlaku kematian Pewasiat).
 • Wisoyah – Kenyataan Bertulis dalam bentuk ‘Pernyataan Amanah’ yang ingin dimaklumkan kepada Wasi untuk dilaksana dan diuruskan selepas kematian Pewasiat, sama ada ianya berkaitan harta benda mahu pun bukan harta (wasiat kata-kata berbentuk hasrat, nasihat dan amanah), termasuk deklarasi penyenaraian harta, hutang, waris, harta sepencarian dan sebagainya).
 • Wasiyyah – Pemberian atau pengagihan harta selepas kematian Pewasiat. Wasiyyah yang ditulis oleh Pewasiat beragama Islam tidak tertakluk kepada Akta Wasiat 1959 (Akta 346), tetapi ianya adalah tertakluk kepada hukum syari’ah ke atas ‘wasiyyah’ di antaranya, pemberian itu hendaklah:
  1. Kepada bukan waris (iaitu mereka yang tidak layak mendapat bahagian faraid) seperti anak angkat, waris terlindung dll.
  2. Tidak melebihi 1/3 daripada baki harta selepas belanja pengurusan jenazah, hutang-hutang & harta sepencarian.
  3. Hukum-hukum syari’ah lain yang berkaitan.

BAGI ORANG BUKAN ISLAM

 • Pemegang Amanah – Perlantikan Pemegang Amanah (yang akan bertindak sebagai Pentadbir apabila berlaku kematian Pewasiat).
 • Pernyataan Amanah – Kenyatan Bertulis dalam bentuk ‘Pernyataan Amanah’ yang ingin dimaklumkan kepada Pemegang Amanah untuk dilaksana dan diuruskan selepas kematian Pewasiat, sama ada ianya berkaitan harta benda mahu pun bukan harta (wasiat kata-kata berbentuk hasrat, nasihat dan amanah), termasuk deklarasi penyenaraian harta, hutang, waris dan sebagainya).
 • Wasiat – Pemberian atau pengagihan harta selepas kematian Pewasiat, di mana Pewasiat berhak menentukan siapa dan sebanyak mana yang ingin diberikan selepas kematiannya. Wasiat yang ditulis oleh Pewasiat Bukan Islam adalah tertakluk kepada Akta Wasiat 1959 (Akta 346).

Bagaimana pun, oleh kerana orang ramai pada kebiasaannya perlu mengambil masa yang agak lama khususnya untuk melengkapkan komponen kedua dan ketiga iaitu Wisoyah atau Pernyataan Amanah (seperti untuk menyenarai dan melengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan di dalam penyediaan wasiat yang komprehensif) serta Wasiyyah atau Wasiat, sehingga dikhuatiri mereka tidak sempat untuk menyiapkannya sebelum ajal (malang tidak berbau), maka adalah digalakkan orang ramai menyediakan Wasiat Asas terlebih dahulu.

DOKUMEN WASIAT ASAS

Apakah yang dimaksudkan dengan Dokumen Wasiat Asas?

Dokumen Wasiat Asas ini ialah satu dokumen untuk melantik Wasi atau Pemegang Amanah yang akan bertindak sebagai Pentadbir apabila berlaku kematian Pewasiat.

Kandungan:

 • Perlantikan MyAngkasa Amanah Berhad sebagai Wasi atau Pemegang Amanah
 • Tugas dan Tanggungjawab Umum Sebagai Wasi atau Pemegang Amanah

Kepentingan & Manfaat:

 • Melantik Wasi atau Pemegang Amanah yang amanah, dipercayai dan berkemahiran merupakan tindakan yang paling asas dalam pengurusan selepas kematian khususnya dalam pentadbiran harta pusaka supaya Wasi atau Pemegang Amanah yang dilantik ini dapat mengambil tanggungjawab menjalankan proses pentadbiran harta pusaka selepas berlaku kematian pewasiat nanti.
 • Mengelak daripada berlakunya pentadbir yang tidak amanah daripada menguruskan harta pusaka simati.
 • Mengelak perebutan sebagai penjaga kepada anak-anak bawah umur dan menjamin supaya tidak berlakunya keadaan ‘memakan harta anak yatim’ oleh penjaga yang tidak amanah.
 • Secara umumnya, dengan perlantikan Wasi atau Pemegang Amanah yang benar-benar amanah, tidak berkepentingan serta berilmu dan berkemahiran, maka sebahagian daripada masalah pentadbiran pusaka selepas kematian Pewasiat dapat diselesaikan.
 • PERINGATAN! Adalah penting untuk diingatkan bahawa Dokumen Asas perlantikan Wasi atau Pemegang Amanah ini disediakan adalah untuk sementara sahaja sebelum anda dapat melengkapkan Dokumen Komprehensif anda. Anda sangat-sangat disarankan untuk BERSEGERA untuk melengkap dokumen anda kepada DOKUMEN WASIAT KOMPREHENSIF bagi mendapat perlindungan terbaik!

DOKUMEN WASIAT KOMPREHENSIF
Apakah yang dimaksudkan dengan Dokumen Wasiat Komprehensif?

Dokumen Wasiat Komprehensif ialah satu dokumen pengurusan harta pusaka yang lengkap merangkumi ketiga-tiga komponen penting dalam urusan pentadbiran harta pusaka selepas kematian, iaitu:

 • Wasi atau Pemegang Amanah – penting dari segi PIHAK yang akan MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN urusan pentadbiran pusaka simati dengan penuh amanah dan mengikut lunas-lunas agama dan undang-undang negara.
 • Wisoyah atau Pernyataan Amanah – penting dari segi URUSAN PENTADBIRAN khususnya pengurusan harta pusaka supaya dapat diurustadbir dengan lebih mudah, lancar dan licin serta memastikan apa yang diinginkan dan dihasratkan dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
 • Wasiyyah atau Wasiat – penting dari segi URUSAN PEMBERIAN & PENGAGIHAN HARTA dapat dilaksanakan sepertimana yang dikehendaki tertakluk kepada hukum-hakam agama dan undang-undang negara.

Kandungan:

(1) WASI atau PEMEGANG AMANAH

 • Perlantikan MyAngkasa Amanah Berhad sebagai Wasi atau Pemegang Amanah
 • Tugas dan Tanggungjawab Umum Sebagai Wasi atau Pemegang Amanah

(2) WISOYAH atau PERNYATAAN AMANAH

 • Perlantikan Penjaga Bagi Anak-Anak Bawah Umur 18 Tahun
 • Senarai Waris Yang Sah dan Layak serta Bahagian Faraid Mereka
 • Senarai Lengkap Aset/Harta, Pemiutang dan Liabiliti (melicinkan urusan hutang-piutang)
 • Pengisytiharan Harta Sepencarian
 • Wasiat Kata-Kata mengenai Iman & Akidah, nasihat, hasrat, amanah dan sebagainya
 • Klausa-Klausa Lain Mengikut Keperluan Pewasiat
 • NOTA: Konsep ‘Wisoyah’ atau ‘Pernyataan Amanah’ ini sangat luas pengertiannya, bukan sahaja berkaitan harta benda tetapi lebih daripada itu. Dalam ertikata lain, apa sahaja yang ingin disampaikan atau pun diamanahkan kepada Wasi/Pemegang Amanah untuk dilaksanakan atau diuruskan, selagi tidak melanggar syarak.

(3) WASIYYAH atau WASIAT

 • Wasiyyah bagi orang Islam: Pemberian harta selepas kematian (tertakluk kepada syariat Islam)
 • Wasiat bagi orang bukan Islam: Pemberian kepada orang yang dinamakan (tertakluk kepada Akta Wasiat 1959)

Kepentingan & Manfaat:

 • Mendapat manfaat sepertimana terkandung dalam Dokumen Wasiat Asas
 • Memudahkan Wasi atau Pemegang Amanah mentadbir dan menguruskan harta pusaka yang telah lengkap dan sempurna disenaraikan
 • Menjamin segala hutang-piutang diuruskan (mengutip dan melunaskan  hutang) oleh Wasi atau Pemegang Amanah
 • Bagi orang Islam, pelunasan hutang selepas kematian sangat-sangat dituntut dan ditekankan agar dapat menjamin segala hutang (agama dan manusia) dilunaskan oleh Wasi (bagi menghindar roh terpenjara di kubur – rujuk hadis Rasulullah)
 • Menjamin hasrat pembahagian harta (tidak melebihi 1/3) untuk bukan waris atau tujuan amal jariah ditunaikan
 • Menjamin pembahagian hukum Faraid ke atas ahli-ahli waris dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan sempurna
 • Dapat menyampaikan apa sahaja hasrat, nasihat dan amanat yang dinyatakan secara bertulis yang dapat disampaikan secara jelas dan terang selepas kematian Pewasiat

Klausa Pengisytiharan Harta Sepencarian:

 • Mempercepat proses mendapatkan hak harta sepencarian
 • Menjamin hak harta sepencarian pasangan diperolehi sepertimana dikehendaki dalam pengisytiharan
 • Menjamin pasangan mempunyai harta yang mencukupi bagi meneruskan kehidupan dan menguruskan anak-anak
 • Mengelak pasangan daripada turun-naik mahkamah bagi membuktikan sumbangannya dalam menghasilkan harta bersama
 • Sangat-sangat diperlukan lebih-lebih lagi bagi manfaat isteri yang tidak bekerja (suri rumah)

KOS PENGURUSAN WASIAT

KOS PENULISAN WASIAT

 • Wasiat Islam atau Bukan Islam – RM400.00 + 6% GST = RM424.00

KOS PINDAAN

Bagi kedua-dua Wasiat Islam atau Wasiat Bukan Islam:

 • PERCUMA

KOS PENYIMPANAN WASIAT

 • PERCUMA

Nota: Kos-kos ini merupakan harga yang jauh lebih murah berbanding dengan wasiat yang disediakan oleh syarikat-syarikat swasta lain yang terdapat di pasaran.

BERTINDAK SEKARANG!

MILIKI DOKUMEN WASIAT KOMPREHENSIF ANDA SEKARANG!

HARGA KAMI

RM424.00
(Harga telah termasuk 6% GST)

MEMBUAT TEMPAHAN & PEMBAYARAN SEKARANG!

hotline-free

En Mohd Munim Yahaya,
Pegawai Khidmat Nasihat Pewarisan Anda